Kvalitetssikring av spørreundersøkelser

Når en utvalgsundersøkelse skal gjennomføres er det mange hensyn å ta for at resultatene skal bli så presise som mulig. Først og fremst er det viktig at formålet med undersøkelsen er klart spesifisert, at målpopulasjonen er definert og at registrert utvalget skal trekkes fra dekker hele målpopulasjopnen.

Når spørreskjemaet utformes er det viktig at spørsmålene og skalene konstrueres slik at de fanger opp problemstillingen som skal belyses.

Hensikten med en utvalgsundersøkelse er å kunne generalisere fra et utvalg til en populasjon. For å kunne gjøre det må utvalget være et sannsynlighetsutvalg, dvs. alle enhetene i populasjonen har en kjent og positiv sannsynlighet for å bli trukket ut. Kun sannsynlighetsutvalg gir mulighet for å beregne feilmarginer til resultatene.

 

20.4 PieChart

 

Selve datainnsamlingen kan foregå på flere måter: personlig intervju, telefonintervju, postalt spørreskjema eller webbasert spørreskjema. Den viktigste forskjellen mellom datainnsamlingsmetodene er at personlig og telefon styres av intervjuer, mens postal og web er basert på selvutfylling. Dette er det viktig å ta hensyn til når flere innsamlingsmetoder skal kombineres.

En lav svarprosent kan produsere mer usikkerhet i resultatene enn et lite utvalg. Det er derfor viktig at spørreskjema er konstruert med tanke på å minimere belastningen for respondenten, at det benyttes tilbakeanrop og at riktig veiemetode blir brukt.

Selve utvalgsarbeidet foregår i en egen avdeling. For utvalgtrekkingen til telefon og postalundersøkelser bruker vi i hovedsak to databaser fra Lindorff Match: befolkningsbasen og bedriftsbasen. Befolkningsdatabasen inneholder personer over 15 år med tilgang til fast eller mobiltelefon.

Befolkningsbasen oppdateres ukentlig, mens bedriftsdatabasen oppdateres kvartalsvis. 
For undersøkelser på web brukes hovedsakelig GallupPanelet, som er en prerekruttert gruppe av personer over 15 år som er villig til å delta i markedsundersøkelser. Deltagerne er tilfeldig rekruttert gjennom telefon- og postale undersøkelser, dvs. ingen selvrekruttering.

Mange av prosjektene vi arbeider med har ulike typer av spesialutvalg som kunder, medarbeidere for internundersøkelser eller brukere av ulike tjenester. Denne type utvalg må ofte bearbeides betydelig før det kan brukes til en kvantitativ markedsundersøkelse. Dette krever spesialkompetanse og til tider omfattende arbeidsinnsats fra utvalgsavdelingen. 

En vellykket utvalgsundersøkelse forutsetter at punktene ovenfor blir fulgt. Kantar TNS har en egen Statistikk og Metode avdeling som har et overordnet ansvar for de rutinene som benyttes i dette arbeidet.

Våre metoder

Telefonintervju - CATI
Intervjuerne og kvaliteten på intervjuarbeidet er et viktig element for undersøkelsens validitet og reliabilitet.
GallupPanelet
GallupPanelet er Kantar TNS' aksesspanel for spørreundersøkelser. Panelet består av ca. 45 000 personer som regelmessig svarer på spørreundersøkelser på internett.
Personlig intervju
De største fortrinnene til personlig intervju, er mulighetene det gir på utvalgssiden, blant annet å kunne oppsøke bestemte målgrupper og fordelen med den direkte og personlige kontakten.
Internettbasert datainnsamling - CAWI
Vi ønsker å tilby markedet det beste når det gjelder metodikk, driftsstabilitet og teknologi innen internettbasert datainnsamling. Det er spesielt viktig, at respondentene finner det enkelt og problemfritt å besvare spørreskjemaene.
Postalt intervju
Postal undersøkelse egner seg godt for tema som er av høy interesse for mottakerne og hvor en således kan forvente en tilstrekkelig høy svarprosent. Postal skjema brukes ofte til interne undersøkelser og brukerundersøkelser.
TNS Gallup Dagsbuss
Det er du som kunde og ikke vi som skal avgjøre når feltarbeidet skal starte.

Kontaktpersoner

Heidi Walsøe
Tlf:+47 979 50 715
Send epost

Trine Dale
Tlf:+47 400 20 038
Send epost